به گزارش سایت دلنا با اولین زن خلبان ایرانی با شما هستیم …

جوانی اکرم منفرد خلبان ایرانی 

پیری اکرم منفرد خلبان ایرانی

بیوگرافی و ویدئو اولین زن خلبان ایرانی اکرم منفرد 

اکرم منفرد اولین زن خلبان ایرانی است ! او هم اکنون ۶۶ ساله است و در سوئد زندگی می کند؛

منفرد اولین خلبان جت زن ایران در فرودگاه نظامی قلعه مرغی بود !