ایا دنیا در سال ۲۰۶۰ به پایان میرسد

به گزارش دلنا. ایا واقعا دنیا در سال ۲۰۶۰دلناان میرسد اما نیو تون به کمک ریاضی این مطلب را اثبات کرده است…..

 ایا دنیا در سال 2060 به پایان میرسد

ایا دنیا در سال ۲۰۶۰ به پایان میرسد