واقعیت تلخ ارزش پول ایران (خروج افغان ها از ایران)

به گزارش سایت دلنا با توجه به بی ارزش شدن پول ایران کار کردن افغدلنا در ایران به صرفه نیست و میخواهند خارج شوند…..

واقعیت تلخ ارزش پول ایران (خروج افغان ها از ایران)

واقعیت تلخ ارزش پول ایران (خروج افغان ها از ایران)