چگونه از کولر خودرو استفاده کنیم

۱٫  قبل از روشن کردن تهویه چند دقیقه پنجره ها را پایین بدهید . بعد از آنکه کمی هوای داخل خودرو عوض شد ، فن را روشن کنید .

۲٫ تا وقتی دور موتور پایین است اقدام به روشن کردن کولر نمایید . ابتدای کار کولر ، فن را روی دور تند بگذارید .

۳٫ در تونل ها بهتر است کولر را در حالت گردش داخلی تنظیم کنید . پشت چراغ قرمز کولر را خاموش کنید .

۴٫ در سربالایی کولر را خاموش کنید . بر عکس در سرپایینی ها کولر را روشن کنید .

۵٫ در بزرگراه ها و سرعت های بالا به جای پایین کشیدن پنجره ها کولر را روشن کنید .

۶٫ از کولر ماشین مراقبت کنید . 

هر ماه حد اقل ۳۰ دقیقه کولر را روشن بگزارید تا گاز خنک کننده رسوب نکند و گرفتار دردسر تعویض نشوید .