گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز

به گزارش سایت دلنا دمای هوای این رو های اهواز ۷۰دلناسیده و شرایط رو فوق العاده سخت کرده است….

دما در سایه ۵۷ درجه است

و در نور مستقیم ۷۱ درجه است

 

گرمای بی سابقه 70 درجه در اهواز

گرمای بی سابقه ۷۰ درجه در اهواز